Všeobecné obchodné podmienky napreduj.online

(Ďalej len „VOP“)

 

1.    Úvodné ustanovenia

1)    Tieto VOP upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa vzdelávania (ďalej len „Poskytovateľ“) a Užívateľov vzdelávania  (ďalej len “Užívateľ”“) pri využívaní služieb portálu www.napreduj.online. Sú záväzné pre všetkých Užívateľov, ktorí chcú využívať služby portálu.

 

2)        Poskytovateľ:

 

Digital Marketing Club o.z.

Odbojárov 10

820 05, Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Slovensko

 

IČO: 42259673

DIČ: 2023457040

E-mail: spolupraca@digitalmarketingclub.sk

Telefónne číslo: 0944 565 896

Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby prostredníctvom online kurzov ponúkaných na portáli www.napreduj.online.

2.    Charakteristika vzdelávacej služby

Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávanie prostredníctvom Online kurzov z rôznych oblastí, ktoré sú umiestnené na portáli www.napreduj.online.

3.    Kúpna cena, objednávka a platobné podmienky

Ak chce Užívateľ zakúpiť platený obsah na portáli v podobe online kurzu, musí odoslať objednávku. Odoslaním objednávky a následným prijatím objednávky Poskytovateľom, vzniká kúpna zmluva.

Súčasťou objednávky sú aj tieto VOP, s ktorými musí Užívateľ súhlasiť ešte pred odoslaním objednávky. Svojim súhlasom Užívateľ potvrdzuje oboznámenie sa s VOP.

Po objednávke bude Užívateľ presmerovaný k spôsobu platby. Po uhradení platby a pripísaní sumy na účet Poskytovateľa, Záujemcovi príde emailom faktúra a následne získa prístup k zakúpenému kurzu.

Kúpna cena za kurz je cena, uvedená na stránke v čase objednávky.

Po zakúpení kurzu, užívateľ získava prístup ku kurzu neobmedzene po dobu 1 roka.

4.    Reklamácie

Užívateľ je oprávnený reklamovať online kurz v prípade vady akéhokoľvek druhu, a to zaslaním písomnej reklamácie na e-mailovú adresu, s presne definovaným dôvodom reklamácie.

Poskytovateľ je povinný reklamáciu vybaviť a Užívateľa vyrozumieť prostredníctvom e-mailu o výsledku reklamácie do 7 dní od prijatia reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Užívateľ právo, aby bola bezplatne a včas odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bezodkladne odstrániť.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni plnohodnotnému využitiu zakúpených online kurzov, má Užívateľ právo odstúpiť od zmluvy.

Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na poskytovanie jeho zakúpeného online kurzu.

V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov vyššie Poskytovateľ vráti Užívateľovi alikvotnú čiastku ceny online kurzu.

Užívateľovi pri jednostrannom odstúpení od zmluvy bez dôvodov popísaných vyššie nevzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny online kurzu na portáli www.napreduj.online.

5.    Sprístupnenie online kurzu

Sprístupnenie online kurzu bude  maximálne 24 hodín od prijatí platby na účet poskytovateľa. Kupujúci dostane e-mailom prístupy k online kurzom.

6.    Autorské práva

Užívateľ je oprávnený prezerať, zobrazovať a používať Elektronický obsah v podobe online kurzov iba na osobné, nekomerčné používanie. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, rozširovať ani inak používať Elektronický obsah z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje do online počítačového kurzu tretej osobe. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.napreduj.online, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.napreduj.online sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.napreduj.online predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky. Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie. Zákazník nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet zákazníka pri porušení niektorého z bodov tohto odstavca, bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy za kurz. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na náhradu spôsobenej škody, alebo ušlého zisku.

7.    Ochrana osobných údajov

Užívateľ vyplnením osobných údajov do objednávky prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre Poskytovateľa pri zabezpečení objednaného vzdelávania.

Zároveň užívateľ súhlasí so spracovaním svojich údajov na marketingové účely.

8.    Zodpovednosť za obsah

Poskytovateľ zabezpečuje obsah vzdelávania s externými lektormi. Poskytovateľ preto nezodpovedá za obsah vzdelávania, pravdivosť alebo účinnosť informácií, ktoré sú súčasťou kurzov. Poskytovateľ nezodpovedá ani za škody, ktoré si užívateľ spôsobí aplikáciou informácií, ktoré sú súčasťou kurzov.

9.    Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ a Užívateľ súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 15.6.2020

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmenené VOP nadobudnú účinnosť uverejnením pozmenenných podmienok na stránke www.napreduj.online. Ak bude Užívateľ aj naďalej po takomto zverejnení tento portál navštevovať a používať, bude sa mať za to, že s príslušnými zmenami súhlasí.