Ochrana osobných údajov

podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1.Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:         Digital Marketing Club o.z.

Sídlo:                              Odbojárov 10 82005 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO:                                42259673

Emailová adresa:         info@napreduj.online

Telefónne číslo:           0944 565 896

 

2.Zoznam osobných údajov:

Vzdelávací portál napreduj.online získava prostredníctvom formulára na registráciu užívateľa údaje: e-mailová adresa. V nastaveniach profilu získava údaje: meno a priezvisko. Prostredníctvom objednávkového formulára ku kurzu môžu byť do formulára vložené ďalšie údaje ako: krajina, ulica, mesto, PSČ, telefón prípadne názov spoločnosti a IČO.

 

3.Účel spracúvania osobných údajov:

  • Plnenie povinností podľa osobitných predpisov ( daňové zákony ),
  • Poskytovanie služieb portálu
  • Vykonávanie marketingových aktivít

 

4.Právny základ spracúvania osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

5. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Marketingová agentúra, pracovníci napreduj.online a štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa: Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 

6.Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva resp. spracúva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s užívateľom resp. trvania užívateľského profilu na portáli napreduj.online. Po zániku užívateľského profilu alebo doručení žiadosti o zrušenie registrácie, prevádzkovateľ vymaže resp. zlikviduje osobné údaje okrem e-mailovej adresy, ktorá zostane zapísaná v databáze e-mailov napreduj.online. Dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

 

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa užívateľa (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“)

Dotknutá osoba má právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame.

  • na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje.

  • na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,

– súhlas bol odvolaný,

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.

Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

– splnenie zákonnej povinnosti,

– na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä

– počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov,

– počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania,

– počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.

  • namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

  • na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

  • odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Kupujúci ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@napreduj.online, telefónne číslo 0944 565 896, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.